Chat with me
"First they came for the Socialists, and I did not speak out — because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out — because I was not a Jew. And then they came for me — and there was no one left to speak for me. – Martin Niemöller „Eloször a szocialistákért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szocialista. Aztán a szakszervezetek tagjaiért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán a zsidókért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam zsidó. Aztán értem jöttek, és már nem volt, aki felemelje a szavát - értem.” – Martin Niemöller Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. – Martin Niemöller ** To sit back hoping that someday, some way, someone will make things right is to go on feeding the crocodile, hoping he will eat you last - but eat you he will. - Ronald Reagan

--------

Hitler And The Nazi War Machine 1/6 - The Third Reich [The Rise] - 1.5 hours

-------------

--------

Hitler And The Nazi War Machine 2/6 - The Third Reich [The Fall] - 1.5 hours

-------------

--------

Hitler And The Nazi War Machine 3/6 - Night Of The Long Knives - 45 minutes

-------------

--------

Hitler And The Nazi War Machine 4/6 - Gestapo,The Sword Is Forged - 45 minutes

-------------

--------

Hitler And The Nazi War Machine 5/6 - Gestapo [The Sword Unsheathed] - 44 minutes

-------------

--------

Hitler And The Nazi War Machine 6/6 - Gestapo,The Sword Is Shattered - 45 minutes

-------------

--------

Third Reich: The Rise & Fall (FULL DOCUMENTARY) [HD]

-------------

--------

World War II -- The untold Secret Stories (National Geographic) - 53.45 min.

-------------