Chat with me
"First they came for the Socialists, and I did not speak out — because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out — because I was not a Jew. And then they came for me — and there was no one left to speak for me. – Martin Niemöller „Eloször a szocialistákért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szocialista. Aztán a szakszervezetek tagjaiért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán a zsidókért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam zsidó. Aztán értem jöttek, és már nem volt, aki felemelje a szavát - értem.” – Martin Niemöller Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. – Martin Niemöller ** To sit back hoping that someday, some way, someone will make things right is to go on feeding the crocodile, hoping he will eat you last - but eat you he will. - Ronald Reagan

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 1: The First Barbarian War (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 2: Spartacus (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 3: Julius Caesar (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 4: The Forest of Death (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 5: The Invasion of Britain (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 6: Dacian Wars (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 7: Rebellion and Betrayal (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 8: Wrath of the Gods (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 9: The Soldier's Emperor (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 10: Constantine the Great (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 11: The Barbarian General (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 12: The Puppet Master (Documentary)

-------------

--------

Rome: The Rise and Fall of an Empire - Episode 13: The Last Emperor (Documentary)

-------------

--------

ROME: Rise and Fall of an Empire - Part 14/14

-------------